Kategorie
Chmura tagów

Raty RRSO 0% w 15 minut

Tax Free 0
Tax Free

TaxFree - zasady zwrotu

Jako osoba fizyczna niemająca stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej (dalej "podróżny"), ma Pan/Pani prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium kraju, które w stanie nienaruszonym zostały wywiezione przez Pana/Panią poza terytorium Unii Europejskiej w bagażu osobistym.

Zwrot podatku przysługuje w przypadku dokonania zakupu towarów u uprawnionego sprzedawcy, który oznaczył swoje punkty sprzedaży znakiem informującym podróżnych o możliwości zakupu w tych punktach towarów, od których przysługuje zwrot podatku.

Zwrot podatku podróżnym jest dokonywany w złotych w formie wypłaty gotówkowej przez sprzedawcę, u którego nabyte zostały towary.

Zwrot podatku może być dokonany, jeżeli podróżny wywiózł zakupiony towar poza terytorium Unii Europejskiej nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu.

Minimalna łączna wartość zakupów wraz z podatkiem VAT, wynikająca z imiennego dokumentu wystawionego przez jednego sprzedawcę, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów wynosi 200 PLN.

W celu otrzymania zwrotu podatku, prosimy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

Wybór wersji językowej:

 

TaxFree PL

Jako osoba fizyczna niemająca stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej (dalej "podróżny"), ma Pan/Pani prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium kraju, które w stanie nienaruszonym zostały wywiezione przez Pana/Panią poza terytorium Unii Europejskiej w bagażu osobistym.

Zwrot podatku przysługuje w przypadku dokonania zakupu towarów u uprawnionego sprzedawcy, który oznaczył swoje punkty sprzedaży znakiem informującym podróżnych o możliwości zakupu w tych punktach towarów, od których przysługuje zwrot podatku.

Zwrot podatku podróżnym jest dokonywany w złotych w formie wypłaty gotówkowej przez sprzedawcę, u którego nabyte zostały towary.

Zwrot podatku może być dokonany, jeżeli podróżny wywiózł zakupiony towar poza terytorium Unii Europejskiej nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu.

Minimalna łączna wartość zakupów wraz z podatkiem VAT, wynikająca z imiennego dokumentu wystawionego przez jednego sprzedawcę, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów wynosi 200 PLN.

W celu otrzymania zwrotu podatku, prosimy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:


Krok 1 W salonie sprzedaży- zakup:

Po dokonaniu zakupów, sprzedawca wystawi dokument "Zwrot VAT dla podróżnych/ "Tax Free for tourists". Należy upewnić się czy Pana/Pani imię i nazwisko, adres i numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość zostały prawidłowo wpisane, czy paragon z kasy fiskalnej został dołączony do dokumentu oraz złożyć podpis. Data na wystawionym dokumencie musi być zgodna z datą na paragonie. Dokument wraz z paragonem należy zachować do momentu zwrotu podatku.


Krok 2 Potwierdzenie przez urząd celny:

Po okazaniu przez Pana/Panią wywożonych towarów i sprawdzeniu zgodności Pana/Pani danych zawartych w dokumencie "Zwrot VAT dla podróżnych/ "Tax Free for tourists" (wraz z przymocowanym paragonem z kasy fiskalnej) z danymi zawartymi w przedstawionym paszporcie lub innym dokumencie stwierdzającym tożsamość, urząd celny potwierdza na dokumencie wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej stemplem zaopatrzonym w numerator.
Powyższa zasada obowiązuje zarówno przy wywozie towarów zakupionych w Polsce jak i towarów zakupionych w innych krajach UE.


Krok 3 W salonie sprzedaży – zwrot:

Podstawą do dokonania zwrotu podatku jest przedłożenie przez podróżnego sprzedawcy imiennego dokumentu wystawionego przez sprzedawcę, zawierającego kwotę zapłaconego podatku, na którym urząd celny stemplem zaopatrzonym w numerator potwierdził wywóz towaru, przed upływem 10 miesięcy, licząc od końca miesiąca w którym dokonano dostawy.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2016, poz. 500)

 


 

TaxFree UA

 

Якщо ви особа, яка не має постійного місця проживання на території Євросоюзу (далі - "турист") ви маєте право на повернення податку VAT, який ви заплатили при купівлі товару на території країни Євросоюзу, якщо цей товар був вивезений в непорушеному виді з території Євросоюзу у вашому особистому багажі.


Повернення податку відбувається у разі купівлі товару у відповідного продавця, що позначив пункти продажу знаком, який інформує туристів про можливість купівлі в цьому пункті товарів, за які призначається повернення VAT. Повернення податку відбувається готівкою, в злотих( у випадку з Польщею), продавцем, у якого раніше цей товар був куплений.

Повернення VAT туристові, здійснюється у разі, якщо турист вивіз куплений товар за межі кордону Євросоюзу (туристові дається три місяці на вивіз товару від дати закупівлі).

Мінімальна сумарна вартість товару 200 PLN з податком VAT, вказаная одним продавцем в іменному документі, при якому турист може отримати повернення VAT

Щоб отримати повернення податку VAT, будь ласка скористайтеся наступною інструкцією:

 

Крок 1 В салоні продажу - Купівля

При купівлі товару в emultimax.pl продавець надає документ: ""Zwrot VAT dla podróżnych/ "Tax Free for tourists". Слід перевірити, чи усі персональні дані співпадають - ім'я та прізвище, адреса і номер пасспорта, або іншого документу того, що підтверджує вашу особу. Після отримання фіскального чеку, потрібно також поставити свій підпис. Дата на документі має бути тією ж що і на чекові. Документ і чек слід зберегти до моменту повернення VAT .

Крок 2 Підтвердження митною службою

Після перевірки товарів, а також звіряння даних в документі "Zwrot VAT dla podróżnych/ "Tax Free for tourists" (разом з прикріпленим фіскальним чеком) з даними в паспорті або іншому документі, який підтверджує особу. Митна служба підтверджує вивезення товарів з території Євросоюзу печаткою з номерацією. Ця процедура є обов'язковою в усіх країнах Євросоюзу.

Крок 3 В салоні - повернення:

На протязі 10 - х місяців( від дати закупівлі) ви можете повернути VAT. Основою для повернення податку VAT є надання туристом документу, який він отримав від продавця, з вказаною сумою сплаченого податку та номерованою печаткою митної служби.

Законна підстава: закон від 1.04.2016 про податок на товари і послуги (Dz. U. 2016, poz. 500).

 


 

TaxFree GB

 

As a person, who is not a resident of the European Union (the "tourist"), You are entitled to get a reimbursement of tax, paid during the purchase of goods on the territory of the country, which have been exported by You in impeccable condition outside the European Union in your personal luggage.

Tax refund is entitled in case of the purchase of goods from an authorized dealer, who marked his sale points with the sign which informs tourists about the possibility of buying goods on which tax refund can be made.

Tax refund for tourists is made in PLN in the form of a cash payment by the dealer from whom the goods were purchased.

The tax refund can be made if the tourist exported purchased goods outside the European Union not later than the last day of the third month following the month in which he made the purchase.

Minimum total value of purchases, including VAT, in a personal document issued by a seller at which the tourist may request a refund of the tax paid on the purchase of goods is 200 PLN.

To obtain a refund, please follow the instructions below:


Step 1 In the store - purchase:

After making purchases in the emultimax.pl ask the staff for a Tax Refund cheque. The seller will give you a document called "VAT refund for travelers /" tax-free for tourists ". Make sure that your name, address and the number of your passport or other identity document has been entered correctly, and that the cash register receipt has been attached to the document and make a signature. The date on the issued cheque document must be consistent with the date on the receipt. The cheque and the receipt must be kept until the VAT refund is made.

Step 2 Confirmation by the customs office:

After checking Your exported goods and checking that Your personal data contained in "VAT refund for travelers /" tax-free for tourists " document ( including the cash register receipt) is consistent with the data contained in the shown passport or other identity document, the customs office confirms the export of goods outside the European Union with the numerator stamp.'

This principle applies to exports of goods purchased in Poland as well as goods purchased in other EU countries.


Step 3 In the store - return:

The basis for the tax refund is the personal document issued by the seller, containing the amount of the tax paid by tourist, on which the customs office confirmed the export of goods by the numerator stamp not later than 10 months after end of the month of delivery.

Legal basis: Law of 1 April 2016 on tax on goods and services (Journal of Laws of 2016, item. 500).

 


 

TaxFree GE

 

Als natürliche Person mit festem Wohnort außerhalb der Europäischen Union (weiterhin als" Reisender" bezeichnet) haben Sie das Recht auf Rückerstattung der bezahlten Mehrwertsteuer auf diejenigen Waren, die Sie im Inland erworben haben, und die von Ihnen in unversehrtem Zustand in Ihrem persönlichen Reisgepäck aus der Europäischen Union ausgeführt wurden.

Die Steuerrückerstattung steht dem Reisenden beim Einkauf von Waren bei einem berechtigen Verkäufer zu, der seine Verkaufsstelle mit einem entsprechenden Zeichen versehen hat, das über die Einkaufsmöglichkeit von Waren informiert, für die eine Steuerrückerstattung zusteht.

Die Steuerrückerstattung an die Reisenden erfolgt in Zloty (PLN) als Barauszahlung durch den Verkäufer, bei dem die Waren erworben wurden.

Eine Steuerrückzahlung kann erst dann erfolgen, wenn der Reisende die eingekaufte Ware außerhalb des EU-Raumes und nicht später als im letzten Tag des dritten Monats ausgeführt hat, der auf den Monat folgt, im dem er den Einkauf getätigt hat.

Der gesamte Mindestwert der Einkäufe mit Mehrwertsteuer, der sich aus durch einen Verkäufer ausgestellten einem Namensbeleg (Namensnachweis) ergibt, bei dem der Reisende die Rückerstattung der bei dem Warenerwerb verlangen kann, beträgt 200 PLN.

Um die Steuerrückerstattung zu erhalten bitten wir Sie, laut nachstehender Anweisung zu verfahren:

1. Schritt Im Verkaufssalon - Einkauf

Nach dem Einkauf in emultimax.pl stellt der Verkäufer das Dokument "Mehrwertsteuererstattung für Reisenden / "Tax Free for tourists" aus.

Man soll sich vergewissern, ob Ihr Vor – und Zunahme, Ihre Anschrift und Passnummer oder Nummer eines anderen Dokumentes, welches Ihre Identität feststellt, ordnungsgemäß eingetragen wurden, und ob der Registrierkassenbeleg an das Dokument angeheftet wurde. Danach haben Sie den Beleg zu unterschreiben.

Das Datum des ausgestellten Dokumentes muss mit dem Datum auf dem Kassenzettel übereinstimmen.

2. Schritt Bestätigung durch das Zollamt

Nach Vorführung der durch Sie ausgeführten Waren und der Prüfung der Übereinstimmung Ihrer Daten im Dokument " Mehrwertsteuererstattung für Reisenden / "Tax Free for tourists" ( samt angeheftetem Registrierkassenbeleg) mit den Daten im vorgelegten Pass oder im einem anderen Dokument, welches Ihre Identität feststellt, bestätigt das Zollamt die Ausfuhr der Waren aus der Europäischen Union mit einem Paginierstempel auf dem Dokument.

Die obige Regel gilt sowohl bei der Ausfuhr von Waren, die in Polen, als auch bei Waren, die in anderen EU-Ländern eingekauft wurden.


3. Schritt - Im Verkaufssalon – Rückerstattung

Die Grundlage für eine Steuerrückerstattung ist der durch den Reisenden vorzulegende Beleg ("Mehrwertsteuererstattung für Reisenden / "Tax Free for tourists"), der beim Einkauf durch den Verkäufer ausgestellt wurde, den Betrag der bezahlten Steuer sowie die mit Paginierstempel des Zollamtes erteilte Bestätigung über die Ausfuhr der Waren beinhaltet, die nicht später als 10 Monate, zählend ab dem Monatsletzten Tag in dem die Einkäufe getätigt wurden erfolgt sein darf.

Rechtsgrundlage Gesetz vom 1.04.2016 über die Waren- und Dienstleistungssteuer (Dz. U. 2016, Pos. 500).

 


 

TaxFree RU

 

 

Как особа, не имеющая постоянного места жительства на территории Евросоюза (дальше – «турист») вы имеете право получить возврат налога VAT, который вы заплатили при покупке товара на территории страны, если этот товар был вывезен в ненарушенном виде с территории Евросоюза в вашем личном багаже.

Возврат налога положен вам в случае покупки товара у соответствующего продавца, обозначившего пункты продажи знаком, информирующим туристов о возможности покупки в этом пункте товараов, за которые положен возварат VAT. Возврат налога ВАТ происходит наличными, в злотых, продавцом, у которого ранее этот товар был куплен.

Возврат VAT туристу, осуществляется в случае, если он вывез купленный товар за границу Евросоюза не позже трех месяцев со дня покупки.

Минимальная суммарная стоимость товара с налогом ВАТ, указаная одним продавцом в именном документе , при которой турист может получить возврат ВАТ равна 200 PLN.

Чтобы получить возврат налога ВАТ, пожалуйста воспользуйтесь следующей инструкцией:


Шаг 1. В салоне продажи - Покупка

При покупке товара в emultimax.pl продавец предоставляет документ: "Zwrot VAT dla podróżnych/ "Tax Free for tourists". Следует проверить, совпадают ли ваши имя и фамилия, адрес и номер пасспорта, или другого документа подтверждающего личность. Получили ли вы фискальный чек, а также поставить свою подпись. Дата на документе должна быть той же что и на чеке. Документ и чек следует сохранить до момента возврата ВАТ.


Шаг 2. Подтверждение таможенной службой

После проверки товаров, а также сверки данных в документе Zwrot VAT dla podróżnych/ "Tax Free for tourists" (вместе с прикрепленным фискальным чеком) с данными в паспорте, или другом документе, подтверждающим личность, таможенная служба подтверждает вывоз товаров с территории Евросоюза печатью с нумератором. Эта процедура является обязательной не только при вывозе товаров купленных в Польше, но и других странах Евросоюза.


Шаг 3. В салоне – возврат:

Основанием для Возварата налога ВАТ является оказание туристом документа, который он получил от продавца, с указанной суммой оплаченного налога, на котором таможенная служба поставила печать с нумератором, прежде чем пройдет 10 месяцев начиная с месяца в котором произошла доставка товара.

Законное основание: закон от 1.04.2016 о налоге на товары и услуги (Dz. U. 2016, poz. 500).

 


 

Komentarze do wpisu (0)

Produkty

do góry
Przejdź do porównywarki
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl